2005 metai | 2006 | 2007 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 46, No. 1 (2006)

CONTENTS

Review

Nonlinear localization of light
A. Dubietis, G. Valiulis, and A. Varanavičius 7 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Controlling the synchronization of forced self-sustained oscillations
T. Pyragienė and K. Pyragas 19 More in a new window/tab

Free electron spin in cubic semiconductors
A. Dargys 27 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Investigation of dynamic characteristics of InGaAsP / InP laser diodes
E. Šermukšnis, V. Palenskis, J. Matukas, S. Pralgauskaitė, J. Vyšniauskas, and R. Baubinas 33 More in a new window/tab

Spectroscopy

Estimation of the spectral density function of LH2 complexes from the temperature dependence of the absorption spectra
O. Vrublevskaja, V. Urbonienė, G. Trinkūnas, L. Valkūnas, A. Gall, and B. Robert 39 More in a new window/tab

Semiconductors

Dynamics of carrier decay in proton and gamma-ray irradiated high-resistivity Si
E. Gaubas and M. Bauža 47 More in a new window/tab

Photo- and electro-reflectance study of delta-doped GaAs / AlAs multiple quantum wells
J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, B. Čechavičius, A. Galickas, G. Valušis, D. Seliuta, M.P. Halsall, M.J. Steer, and P. Harrison 53 More in a new window/tab

Electron inter-valley transfer dynamics in germanium studied by the optical pump - terahertz probe technique
A. Urbanowicz, R. Adomavičius, A. Krotkus, and V.L. Malevich 63 More in a new window/tab

Investigation of structure and carrier recombination in TlGaSe2 layered crystals
V. Grivickas, V. Bikbajevas, M.I. Tarasik, and A.K. Fedotov 67 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Study of exciton hopping in AlGaN epilayers by photoluminescence spectroscopy and Monte Carlo simulation
K. Kazlauskas, G. Tamulaitis, A. Žukauskas, J. Mickevičius, M.S. Shur, R.S. Qhalid Fareed, J.P. Zhang, and R. Gaska 73 More in a new window/tab

Surface charge decoration methods
E. Montrimas and R. Rinkūnas 79 More in a new window/tab

Thermal response of grained La0.67Ca0.33MnO3 films to microwave radiation
K. Repšas, A. Laurinavičius, R.-A. Vaškevičius, F. Anisimovas, A. Deksnys, and B. Vengalis 85 More in a new window/tab

Growth and investigation of La1-xRxMnO3 (R - Ba, Ca, Ce) thin films
R. Butkutė, J. Devenson, M.A. Rosa, M. Godinho, A.K. Oginskis, F. Anisimovas, A. Vailionis, and B. Vengalis 89 More in a new window/tab

XPS study of epitaxial LaNiO3-x films
V. Bondarenka, S. Grebinskij, V. Lisauskas, S. Mickevičius, K. Šliužienė, H. Tvardauskas, and B. Vengalis 95 More in a new window/tab

Environmental physics

Radionuclides in the ground-level air and deposition in the Ignalina NPP region during 2002 - 2005
R. Jasiulionis, A. Rožkov, and L. Vyčinas 101 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Analytical identification of historical writing inks - A new methodological approach
J. Senvaitienė, A. Beganskienė, L. Salickaitė-Bunikienė, and A. Kareiva 109 More in a new window/tab

Surface plasmon resonance spectroscopy of Au / hexanethiol / 9-(5'-ferrocenylpentanoyloxy) nonyl disulfide thin films
V. Vaičikauskas, Z. Balevičius, I. Ignatjev, and G. Valinčius 117 More in a new window/tab
 

TURINYS

Apžvalga

Netiesinė šviesos lokalizacija
A. Dubietis, G. Valiulis, A. Varanavičius 7 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Priverstinių savaiminių virpesių sinchronizacijos valdymas
T. Pyragienė, K. Pyragas 19 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Laisvojo elektrono sukinys kubiniuose puslaidininkiuose
A. Dargys 27 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

InGaAsP / InP lazerinių diodų dinaminių charakteristikų tyrimas
E. Šermukšnis, V. Palenskis, J. Matukas, S. Pralgauskaitė, J. Vyšniauskas, R. Baubinas 33 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

LH2 kompleksų spektrinės tankio funkcijos nustatymas, remiantis sugerties spektrų temperatūrinių priklausomybių matavimais
O. Vrublevskaja, V. Urbonienė, G. Trinkūnas, L. Valkūnas, A. Gall, B. Robert 39 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Krūvininkų tankio relaksacijos dinamika protonais ir gama spinduliuote švitintame didžiavaržiame Si
E. Gaubas, M. Bauža 47 Daugiau – naujame lange/kortelėje

delta legiruotų GaAs / AlAs kvantinių duobių fotoatspindžio ir elektrinio atspindžio spektrų tyrimai
J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, B. Čechavičius, A. Galickas, G. Valušis, D. Seliuta, M.P. Halsall, M.J. Steer, P. Harrison 53 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų tarpslėninio persiskirstymo germanyje tyrimas optinio žadinimo ir terahercinio strobavimo metodu
A. Urbanowicz, R. Adomavičius, A. Krotkus, V.L. Malevich 63 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Struktūriniai bei krūvininkų rekombinacijos tyrimai TlGaSe2 sluoksniuotuose kristaluose
V. Grivickas, V. Bikbajevas, M.I. Tarasik, A.K. Fedotov 67 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Eksitonų šokavimo AlGaN sluoksniuose tyrimas fotoliuminescencine spektroskopija ir Monte Karlo modeliavimu
K. Kazlauskas, G. Tamulaitis, A. Žukauskas, J. Mickevičius, M.S. Shur, R.S. Qhalid Fareed, J.P. Zhang, R. Gaska 73 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sluoksnio paviršinio krūvio dekoravimo metodai
E. Montrimas, R. Rinkūnas 79 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šiluminis granuliuotų La0,67Ca0,33MnO3 sluoksnių atsakas į mikrobangę spinduliuotę
K. Repšas, A. Laurinavičius, R.A. Vaškevičius, F. Anisimovas, A. Deksnys, B. Vengalis 85 Daugiau – naujame lange/kortelėje

La1-xRxMnO3 (R - Ba, Ca, Ce) plonųjų sluoksnių auginimas ir tyrimas
R. Butkutė, J. Devenson, M.A. Rosa, M. Godinho, A.K. Oginskis, F. Anisimovas, A. Vailionis, B. Vengalis 89 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Epitaksinių LaNiO3-x sluoksnių Roentgen'o fotoelektroninių spektrų tyrimas
V. Bondarenka, S. Grebinskij, V. Lisauskas, S. Mickevičius, K. Šliužienė, H. Tvardauskas, B. Vengalis 95 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Radionuklidai pažemio ore ir iškritose Ignalinos AE aplinkoje 2002 - 2005 m.
R. Jasiulionis, A. Rožkov, L. Vyčinas 101 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Naujas metodologinis principas senovinių rašalų analiziniam identifikavimui
J. Senvaitienė, A. Beganskienė, L. Salickaitė-Bunikienė, A. Kareiva 109 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plonų aukso / heksantiolio / FPONDS sluoksnių tyrimas paviršinių plazmonų rezonanso spektroskopijos metodu
V. Vaičikauskas, Z. Balevičius, I. Ignatjev, G. Valinčius 117 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 

Vol. 46, No. 2 (2006)

CONTENTS

Review

New trends in terahertz electronics
V. Tamošiūnas, D. Seliuta, A. Juozapavičius, E. Širmulis, G. Valušis, A. El Fatimy, Y. Meziani, N. Dyakonova, J. Lusakowski, W. Knap, A. Lisauskas, H.G. Roskos, and K. Köhler 131 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Excitation of polarized atoms by fast electrons
A. Kupliauskienė, M. Šeimys, and R. Valavičius 147 More in a new window/tab

Another form of quasi-relativistic Hartree - Fock equations
P. Bogdanovich and O. Rancova 153 More in a new window/tab

Quantum mechanical design of two logical functions molecular device
J. Tamulienė, A. Tamulis, A. Žiriakovienė, and A. Graja 163 More in a new window/tab

Magnetic shielding properties of water in various molecular and molecular-ionic structures
K. Aidas, A. Maršalka, L. Kimtys, V. Urba, and V. Balevičius 169 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Parametric down-conversion of higher-order Bessel optical beam in cubic nonlinear medium
V. Pyragaitė and A. Stabinis 177 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Sol-gel synthesis and XPS characterization of vanadium oxide bronzes
V. Bondarenka, S. Grebinskij, Z. Martūnas, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Kačiulis, L. Pandolfi, V. Volkov, and N. Podvalnaia 185 More in a new window/tab

Modelling of grain boundary resistance in thin films of lanthanum manganites
V. Petrauskas and E.E. Tornau 191 More in a new window/tab

Temperature-dependent nonequilibrium carrier dynamics in epitaxial and bulk 4H-SiC
K. Neimontas, T. Malinauskas, R. Aleksiejūnas, R. Yakimova, and K. Jarašiūnas 199 More in a new window/tab

Electronic structure of valence band of ferroelectric SbSI crystals
V. Lazauskas, V. Nelkinas, J. Grigas, E. Talik, and V. Gavryushin 205 More in a new window/tab

Surface potential of diamond and diamond-like carbon thin films on Si substrate
M. Dłużniewski, T. Lozovski, R. Pūras, and S. Sakalauskas 211 More in a new window/tab

Bipolar transport of charge carriers in blends of organic materials
G. Juška, E. Montrimas, J. Sidaravičius, and G. Sliaužys 217 More in a new window/tab

Controlled formation of Fe nanoparticles in silica
I. Šimkienė, G.J. Babonas, A. Rėza, M. Baran, R. Szymczak, J. Sabataitytė, and A. Suchodolskis 223 More in a new window/tab

Impact of the carrier heating kinetics on the multiple photomagnetoelectric effect pulsed photoresponse frequency spectra
E. Šatkovskis and O. Kiprijanovič 229 More in a new window/tab

Boundary conditions in a real bipolar semiconductor - metal junction
A. Konin 233 More in a new window/tab

Role of molecular chain orientation on carrier trapping and transport effects in polymer blends
V. Kažukauskas and V. Čyras 237 More in a new window/tab

Investigation of polycrystalline LCMO films by strong microwave and DC electric fields
A. Lučun, F. Anisimovas, O. Kiprijanovič, A. Maneikis, Ž. Kavaliauskas, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, B. Vengalis, and S. Ašmontas 245 More in a new window/tab

Environmental physics

Influence of air mass long-range transport on ozone concentration at Preila site (Lithuania)
S. Byčenkienė and R. Girgždienė 251 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Evaluation of scattered radiation in mammography examination with Si detector
D. Adlienė and I. Cibulskaitė 261 More in a new window/tab

Modelling the influence of nuclear fuel microstructure on fission product release
G. Stankūnas, G. Kamuntavičius, L. Juodis, G. Trinkūnas, and V. Remeikis 271 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Naujos kryptys terahercinėje elektronikoje
V. Tamošiūnas, D. Seliuta, A. Juozapavičius, E. Širmulis, G. Valušis, A. El Fatimy, Y. Meziani, N. Dyakonova, J. Lusakowski, W. Knap, A. Lisauskas, H.G. Roskos, K. Köhler 131 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Poliarizuotų atomų sužadinimas greitaisiais elektronais
A. Kupliauskienė, M. Šeimys, R. Valavičius 147 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kitas kvazireliatyvistinių Hartrio ir Foko lygčių pavidalas
P. Bogdanovičius, O. Rancova 153 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dviejų loginių funkcijų molekulinio prietaiso modeliavimas kvantinės mechanikos metodais
J. Tamulienė, A. Tamulis, A. Žiriakovienė, A. Graja 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Molekulinių vandens bei vandens ir jonų darinių magnetinio ekranavimo savybės
K. Aidas, A. Maršalka, L. Kimtys, V. Urba, V. Balevičius 169 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Parametrinis aukštesnės eilės Beselio optinio pluošto dažnio mažinimas kubinėje netiesinėje terpėje
V. Pyragaitė, A. Stabinis 177 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Vanadžio oksidų bronzų zolis-gelis sintezė ir Rentgeno fotoelektroniniai spektrai
V. Bondarenka, S. Grebinskij, Z. Martūnas, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Kačiulis, L. Pandolfi, V. Volkov, N. Podvalnaia 185 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpgranulinės varžos modeliavimas plonuose lantano manganitų sluoksniuose
V. Petrauskas, E.E. Tornau 191 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Temperatūriniai nepusiausvirųjų krūvininkų dinamikos tyrimai 4H silicio karbide
K. Neimontas, T. Malinauskas, R. Aleksiejūnas, R. Yakimova, K. Jarašiūnas 199 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrinių SbSI kristalų valentinės juostos elektroninė sandara
V. Lazauskas, V. Nelkinas, J. Grigas, E. Talik, V. Gavryushin 205 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Deimanto ir į jį panašių anglies sluoksnių ant Si padėklo paviršinis potencialas
M. Dłużniewski, T. Lozovski, R. Pūras, S. Sakalauskas 211 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Bipolinė krūvininkų pernaša organinių medžiagų mišiniuose
G. Juška, E. Montrimas, J. Sidaravičius, G. Sliaužys 217 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Geležies nanodalelių silicio okside valdomas formavimas
I. Šimkienė, G.J. Babonas, A. Rėza, M. Baran, R. Szymczak, J. Sabataitytė, A. Suchodolskis 223 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų kaitimo kinetikos įtaka sudėtinio fotomagnetoelektrinio reiškinio impulsinio fotoatsako dažnių spektrui
E. Šatkovskis, O. Kiprijanovič 229 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kraštinės sąlygos realioje bipolinio puslaidininkio ir metalo sandūroje
A. Konin 233 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Molekulinių grandžių orientacijos įtaka krūvininkų pernašai ir pagavimui polimerų mišiniuose
V. Kažukauskas, V. Čyras 237 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Polikristalinių LCMO sluoksnių tyrimai stipriuose mikrobangiuose ir nuostoviuose elektriniuose laukuose
A. Lučun, F. Anisimovas, O. Kiprijanovič, A. Maneikis, Ž. Kavaliauskas, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, B. Vengalis, S. Ašmontas 245 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Oro masių tolimųjų pernašų įtaka ozono koncentracijai Preilos stotyje
S. Byčenkienė, R. Girgždienė 251 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Išsklaidytosios spinduliuotės indėlio vertinimas mamografiniame tyrime panaudojant Si detektorių
D. Adlienė, I. Cibulskaitė 261 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Branduolinio kuro mikrostruktūros įtakos dalijimosi produktų smelkimuisi modelis
G. Stankūnas, G. Kamuntavičius, L. Juodis, G. Trinkūnas, V. Remeikis 271 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 46, No. 3 (2006)

CONTENTS

Review

Electrical properties of hydrated vanadium compounds
V. Bondarenka and A. Pašiškevičius 283 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

The one-dimensional fractional quantum operator of momentum
P. Miškinis 295 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Self-action of the pulsed conical light beam in nonlinear medium
V. Pyragaitė, A. Stabinis, A. Dubietis, E. Kučinskas, and A. Piskarskas 301 More in a new window/tab

Semiconductors

Influence of energy band distortion on the Hall emf in bipolar semiconductors
A. Konin 307 More in a new window/tab

Effect of annealing on optical properties of InGaN / GaN multiple quantum wells
Y.-C. Cheng, S.-W. Feng, C.C. Yang, C.-T. Kuo, J.-S. Tsang, S. Juršėnas, S. Miasojedovas, and A. Žukauskas 311 More in a new window/tab

Distribution of impurities in the bases of high voltage Si diodes
R. Pūras, S. Sakalauskas, J. Vaitkus, and Z. Vaitonis 321 More in a new window/tab

Influence of spacer on microwave detection in modulation-doped GaAs structures
A. Kozič, V. Petkun, A. Čerškus, H. Shtrikmann, V. Umansky, J. Gradauskas, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, J. Kundrotas, and S. Ašmontas 325 More in a new window/tab

Dose-dependent recombination in silicon irradiated by gamma rays as determined by microwave absorption transients
J. Vaitkus, Z. Li, J. Härkönen, and E. Gaubas 331 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Ellipsometric characterization of hybrid samples composed of iron porphyrin on Si
G.J. Babonas, I. Šimkienė, A. Rėza, and J. Sabataitytė 341 More in a new window/tab

Modelling of magnetic hyperfine field in nanoparticles
K. Mažeika, A. Amulevičius, and D. Baltrūnas 347 More in a new window/tab

Effect of van der Waals interactions on the phonon dynamics in USe
A. Pandey and K.S. Upadhyaya 355 More in a new window/tab

Synthesis, structure, and electric properties of Li1+xScxZr2-x(PO4)3 (x = 0.1, 0.2, 0.3) ceramics
T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, and A.F. Orliukas 361 More in a new window/tab

Environmental physics

Evaluation of radiation shielding of RBMK-1500 reactor spent nuclear fuel containers
A. Plukis, R. Plukienė, V. Remeikis, R. Davidonis, P. Kučinskas, and D. Ridikas 367 More in a new window/tab

Kinetics of Cs sorption to clay minerals
G. Lujanienė, K. Mažeika, J. Šapolaitė, A. Amulevičius, and S. Motiejūnas 375 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

SEM and EDX characterization of ancient pottery
A. Krapukaitytė, I. Pakutinskienė, S. Tautkus, and A. Kareiva 383 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Hidratuotų vanadžio junginių elektrinės savybės
V. Bondarenka, A. Pašiškevičius 283 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Vienmatis trupmeninis kvantinis judesio kiekio operatorius
P. Miškinis 295 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Impulsinio kūginio šviesos pluošto saviveika netiesinėje terpėje
V. Pyragaitė, A. Stabinis, A. Dubietis, E. Kučinskas, A. Piskarskas 301 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Energijos juostų iškraipymo įtaka Holo elektrovarai bipoliniuose puslaidininkiuose
A. Konin 307 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atkaitinimo įtaka InGaN / GaN daugialakščių darinių optinėms savybėms
Y.-C. Cheng, S.-W. Feng, C.C. Yang, C.-T. Kuo, J.-S. Tsang, S. Juršėnas, S. Miasojedovas, A. Žukauskas 311 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Priemaišų pasiskirstymas aukštosios įtampos Si diodų bazėse
R. Pūras, S. Sakalauskas, J. Vaitkus, Z. Vaitonis 321 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Priemaišomis moduliuotų GaAs darinių skiriamojo sluoksnio įtaka mikrobangų detekcijai
A. Kozič, V. Petkun, A. Čerškus, H. Shtrikmann, V. Umansky, J. Gradauskas, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, J. Kundrotas, S. Ašmontas 325 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų rekombinacijos doziniai kitimai \gamma spinduliuote apšvitintame Si, ištirti nenuostoviosios mikrobangų sugerties būdu
J. Vaitkus, Z. Li, J. Härkönen, E. Gaubas 331 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Hibridinių geležies porfirino ant Si darinių elipsometrinis apibūdinimas
G.J. Babonas, I. Šimkienė, A. Rėza, J. Sabataitytė 341 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Hipersmulkiojo magnetinio lauko nanodalelėse modeliavimas
K. Mažeika, A. Amulevičius, D. Baltrūnas 347 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Van der Valso sąveikų įtaka USe fononų dinamikai
A. Pandey, K.S. Upadhyaya 355 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Li1+xScxZr2-x(PO4)3 (x = 0.1, 0.2, 0.3) keramikų sintezė, sandara ir elektrinės savybės
T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, A.F. Orliukas 361 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

RBMK-1500 reaktoriaus panaudoto branduolinio kuro konteinerių radiacinės saugos vertinimas
A. Plukis, R. Plukienė, V. Remeikis, R. Davidonis, P. Kučinskas, D. Ridikas 367 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cs gerties molio mineralais kinetika
G. Lujanienė, K. Mažeika, J. Šapolaitė, A. Amulevičius, S. Motiejūnas 375 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Senovinės keramikos apibūdinimas SEM ir EDX metodais
A. Krapukaitytė, I. Pakutinskienė, S. Tautkus, A. Kareiva 383 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 46, No. 4 (2006)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Correlations of self-bound identical fermions
G.P. Kamuntavičius, S. Mickevičius, A. Mašalaitė, D. Germanas, R.-K. Kalinauskas, and R. Žemaičiūnienė 395 More in a new window/tab

Subatomic physics

Toy model of the nucleon-nucleon potential
G.P. Kamuntavičius, A. Mašalaitė, and S. Mickevičius 407 More in a new window/tab

Atoms and molecules
\beta-diketo structure for quantum information processing
Ž. Rinkevičius, A. Tamulis, and J. Tamulienė 413 More in a new window/tab

Correction of fluorescence spectra of organic compound solutions
V. Kovalevskij 417 More in a new window/tab

Monitoring of L2,3 X-ray emission of transition element atoms near 2p threshold
A. Kynienė, S. Kučas, and R. Karazija 425 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Revised model of attenuation of electromagnetic waves due to rain
S. Tamošiūnas, M. Žilinskas, M. Šileika, and M. Tamošiūnienė 433 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Microwave investigation of magnetic permeability of manganites
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, and F. Anisimovas 437 More in a new window/tab

Dielectric relaxation study of ethyl acrylate-alcohol mixtures using time domain reflectometry
P. Sivagurunathan, K. Dharmalingam, K. Ramachandran, B. Prabhakar Undre, P.W. Khirade, and S.C. Mehrotra 441 More in a new window/tab

Optical properties of monoclinic In2Te5
R.A. Bendorius, A. Rėza, and J. Verkelis 447 More in a new window/tab

Modification of nanocrystalline magnetite by milling
K. Mažeika, J. Reklaitis, G. Lujanienė, A. Amulevičius, D. Baltrūnas, and A. Baltušnikas 451 More in a new window/tab

Spin conductance of the quantum wire
A. Dargys 459 More in a new window/tab

Longitudinal magnetoresistance of uniaxially deformed thin polycrystalline Bi films
R. Tolutis 469 More in a new window/tab

Photosensitivity and noise of ultrafast InGaAs/InP avalanche photodiodes
J. Matukas, V. Palenskis, S. Pralgauskaitė, R. Gadonas, R. Purlys, A. Čiburys, and A. Vizbaras 475 More in a new window/tab

Electric properties of lithium-conducting solid electrolyte ceramics
T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, E. Kazakevičius, L.J. Gauckler, U.P. Mucke, and A.F. Orliukas 483 More in a new window/tab

Environmental physics

New condensation particle counter UF-02
K. Plauškaitė, G. Mordas, J. Andriejauskienė, and V. Ulevičius 489 More in a new window/tab

Method to determine the nuclide inventory of low-activity waste of the RBMK-1500 reactor
D. Lukauskas, R. Plukienė, A. Plukis, A. Gudelis, G. Duškesas, L. Juodis, R. Druteikienė, G. Lujanienė, B. Lukšienė, and V. Remeikis 497 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Multielement analytical spectrometry as a data source for correlative classification of samples
P. Serapinas and Ž. Ežerinskis 505 More in a new window/tab

Metal-enzyme junction properties in gaseous surroundings: Conversion of biochemical reaction into electrical signal
V. Bukauskas, A. Mironas, V. Strazdienė, A. Šetkus, V. Laurinavičius, R. Meškys, J. Razumienė, S. Kačiulis, and A. Mezzi 513 More in a new window/tab

Volume table of contents – Vol. 46 (2006) 519

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Susirišusių tapatingų fermionų koreliacijos
G.P. Kamuntavičius, S. Mickevičius, A. Mašalaitė, D. Germanas, R.K. Kalinauskas, R. Žemaičiūnienė 395 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Subatominė fizika

Supaprastintas dviejų nukleonų sąveikos potencialo modelis
G.P. Kamuntavičius, A. Mašalaitė, S. Mickevičius 407 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

\beta-diketoninis darinys kvantin#ės informacijos apdorojimui
Ž. Rinkevičius, A. Tamulis, J. Tamulienė 413 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Organinių junginių tirpalų fluorescencijos spektrų korekcija
V. Kovalevskij 417 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Rentgeno spindulių L2,3 emisijos prie 2p slenksčio monitoringas geležies grupės atomams
A. Kynienė, S. Kučas, R. Karazija 425 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Patikslintas elektromagnetinių bangų silpninimo dėl jų sąveikos su lietumi modelis
S. Tamošiūnas, M. Žilinskas, M. Šileika, M. Tamošiūnienė 433 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Mikrobangis manganitų magnetinės skvarbos tyrimas
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, F. Anisimovas 437 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Etilo akrilato ir alkoholio mišinių dielektrinės relaksacijos tyrimas, naudojant laikinę reflektometriją
P. Sivagurunathan, K. Dharmalingam, K. Ramachandran, B. Prabhakar Undre, P.W. Khirade, S.C. Mehrotra 441 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Monoklininio In2Te5 optinės savybės
R.A. Bendorius, A. Rėza, J. Verkelis 447 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nanokristalinio magnetito modifikavimas malant
K. Mažeika, J. Reklaitis, G. Lujanienė, A. Amulevičius, D. Baltrūnas, A. Baltušnikas 451 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantinės vielos sukininis laidumas
A. Dargys 459 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kryptingai deformuotų plonų polikristalinių Bi sluoksnių išilginė magnetovarža
R. Tolutis 469 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Ypač sparčių InGaAs/InP griūtinių fotodiodų fotojautris ir triukšmai
J. Matukas, V. Palenskis, S. Pralgauskaitė, R. Gadonas, R. Purlys, A. Čiburys, A. Vizbaras 475 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrinės ličio laidžiųjų kietųjų elektrolitų savybės
T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, E. Kazakevičius, L.J. Gauckler, U.P. Mucke, A.F. Orliukas 483 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Naujas kondensacinis dalelių skaitiklis UF-02
K. Plauškaitė, G. Mordas, J. Andriejauskienė, V. Ulevičius 489 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nuklidinės sudėties RBMK-1500 reaktoriaus mažo radioaktyvumo atliekose nustatymo metodas
D. Lukauskas, R. Plukienė, A. Plukis, A. Gudelis, G. Duškesas, L. Juodis, R. Druteikienė, G. Lujanienė, B. Lukšienė, V. Remeikis 497 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Daugiaelementės analizinės spektrometrijos taikymas koreliaciniam bandinių klasikavimui
P. Serapinas, Ž. Ežerinskis 505 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Metalo ir fermento sandūros savybės dujinėje aplinkoje. Atsako į biocheminę sąveiką virtimas elektriniu signalu
V. Bukauskas, A. Mironas, V. Strazdienė, A. Šetkus, V. Laurinavičius, R. Meškys, J. Razumienė, S. Kačiulis, A. Mezzi 513 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2006 m. 46 tomo turinys 519

2005 metai | 2006 | 2007 metai | Kiti