2006 metai | 2007 | 2008 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 47, No. 1 (2007)

CONTENTS

Atoms and molecules

Radiative transitions between lowest autoionizing states in sodium
A. Kupliauskienė, P. Bogdanovich, and A. Borovik 7 More in a new window/tab

Reorganization energies for charge transfer in carbazole compound containing trinitrofluorenone
G. Vektaris and A. Vektarienė 15 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

The interference of higher order Laguerre-Gaussian beams
V. Pyragaitė, V. Smilgevičius, A. Stabinis, and V. Maslinskas 21 More in a new window/tab

Formation of periodic multifilamentary structures by use of highly elliptic light beams
A. Dubietis, E. Kučinskas, and G. Tamošauskas 27 More in a new window/tab

Optical Stark effect in oriented pseudoisocyanine J-aggregates
R. Gadonas, A. Čiburys, and A. Savickas 31 More in a new window/tab

Semiconductors

A graded-gap X-ray detector with charge avalanche multiplication
L. Dapkus, V. Jasutis, V. Jucienė, J. Požela, K. Požela, and A. Šilėnas 37 More in a new window/tab

Electron scattering by interface polar optical phonons in double barrier heterostructures
J. Požela, K. Požela, and V. Jucienė 41 More in a new window/tab

Reverse-bias leakage in Schottky diodes
P. Pipinys, A. Rimeika, and V. Lapeika 51 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Synthesis and X-ray study of ammonium polyvanadomolybdate xerogels
V. Bondarenka, A. Pašiškevičius, V.L. Volkov, and G.S. Zakharova 59 More in a new window/tab

Sol-gel preparation of nanocrystalline CaWO4
A. Katelnikovas, L. Grigorjeva, D. Millers, V. Pankratov, and A. Kareiva 63 More in a new window/tab

Electrical properties of ITO(IO) / Fe3O4 heterostructures
K. Šliužienė, V. Lisauskas, V. Pyragas, R. Butkutė, V. Stankevič, and B. Vengalis 69 More in a new window/tab

Sol-gel synthesis of nanosized lanthanide-doped mixed-metal garnets
S. Šakirzanovas and A. Kareiva 75 More in a new window/tab

Monolayer film analysis by total internal reflection ellipsometry
V. Vaičikauskas and Z. Balevičius 81 More in a new window/tab

XPS and electronic structure of TlInSe2 crystals
J. Grigas, E. Talik, M. Adamiec, V. Lazauskas, and V. Nelkinas 87 More in a new window/tab

Environmental physics

Modelling of neutron and photon transport in iron and concrete radiation shieldings by the Monte Carlo method
A. Žukauskaitė, R. Plukienė, A. Plukis, and D. Ridikas 97 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Gaussian decomposition of absorption spectra of peripheral light-harvesting complexes of photosynthetic bacteria
V. Urbonienė, O. Vrublevskaja, G. Trinkūnas, M. Stakvilevičius, A. Gall, B. Robert, and L. Valkūnas 103 More in a new window/tab

TURINYS

Atomai ir molekulės

Radiaciniai šuoliai tarp žemiausių Na atomo autojonizacinių būsenų
A. Kupliauskienė, P. Bogdanovičius, A. Borovik 7 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininko pernašos reorganizacijos energijos karbazolo junginyje, turinčiame trinitrofluorenono
G. Vektaris, A. Vektarienė 15 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Aukštesnės eilės Lagero ir Gauso pluoštų interferencija
V. Pyragaitė, V. Smilgevičius, A. Stabinis, V. Maslinskas 21 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Periodinių daugiagijų darinių generavimas elipsiniais šviesos pluoštais
A. Dubietis, E. Kučinskas, G. Tamošauskas 27 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Optinis Štarko efektas orientuotuose pseudoizocianino J agregatuose
R. Gadonas, A. Čiburys, A. Savickas 31 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Varizoninis Rentgeno spinduliuotės detektorius su griūtiniu krūvio dauginimu
L. Dapkus, V. Jasutis, V. Jucienė, J. Požela, K. Požela, A. Šilėnas 37 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų sklaida paviršiniais poliniais optiniais fononais dvibarjeriuose įvairialyčiuose dariniuose
J. Požela, K. Požela, V. Jucienė 41 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atgalinė srovė Šotkio dioduose
P. Pipinys, A. Rimeika, V. Lapeika 51 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Amonio polivanadatų-molibdatų sintezė ir Rentgeno fotoelektroninių spektrų tyrimas
V. Bondarenka, A. Pašiškevičius, V.L. Volkov, G.S. Zakharova 59 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nanokristalinio CaWO4 sintezė zolių ir gelių metodu
A. Katelnikovas, L. Grigorjeva, D. Millers, V. Pankratov, A. Kareiva 63 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrinės ITO(IO)/Fe3O4 darinių savybės
K. Šliužienė, V. Lisauskas, V. Pyragas, R. Butkutė, V. Stankevič, B. Vengalis 69 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mišrių metalų granatų su lantanoidų priemaišomis nanodalelių sintezė zolių ir gelių metodu
S. Šakirzanovas, A. Kareiva 75 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Monosluoksnių tyrimas visiško vidaus atspindžio elipsometrija
V. Vaičikauskas, Z. Balevičius 81 Daugiau – naujame lange/kortelėje

TlInSe2 kristalų Rentgeno fotoelektronų spektrai ir elektroninė sandara
J. Grigas, E. Talik, M. Adamiec, V. Lazauskas, V. Nelkinas 87 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Neutronų ir \gamma spindulių skverbimosi pro geležį ir betoną modeliavimas Monte Karlo metodu
A. Žukauskaitė, R. Plukienė, A. Plukis, D. Ridikas 97 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Fotosintetinančių bakterijų periferinių šviesą surenkančių kompleksų sugerties spektrų skaidymas Gauso sandais
V. Urbonienė, O. Vrublevskaja, G. Trinkūnas, M. Stakvilevičius, A. Gall, B. Robert, L. Valkūnas 103 Daugiau – naujame lange/kortelėje


Vol. 47, No. 2 (2007)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Control of synchronization via a backward time controller
T. Pyragienė, K. Pyragas, A. Tamaševičius, and G. Mykolaitis 115 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Metal state alteration in Fe phthalocyanine
A. Amulevičius, V. Remeikis, and A. Undzėnas 123 More in a new window/tab

The 4p6-core excited autoionising states in strontium: Classification and excitation dynamics
A. Borovik, V. Vakula, and A. Kupliauskienė 129 More in a new window/tab

Investigations of neutral radical molecules suitable for quantum information processing
J. Tamulienė, Ž. Rinkevičius, and A. Tamulis 137 More in a new window/tab

Additivity of conformational energy: Quantum mechanical investigation of fluoro- and bromoalkanes
R. Jankauskas, P. Pipiraitė, and D. Šatkovskienė 143 More in a new window/tab

Theoretical investigation of energy spectra of tungsten ions W29+-W34+
P. Bogdanovich and R. Karpuškienė 151 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Calculation of electromagnetic wave attenuation due to rain using rainfall data of long and short duration
S. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, and M. Žilinskas 163 More in a new window/tab

Semiconductors

Effect of microwave radiation on conductivity of porous silicon nanostructures
E. Shatkovskis, J. Gradauskas, J. Stupakova, A. Česnys, and A. Sužiedėlis 169 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Kinetic modelling of a-C:H thin fllm chemical vapour deposition on Si substrate
A. Ibenskas, A. Galdikas, and A. Grigonis 175 More in a new window/tab

Why the spin-FET does not work?
A. Dargys 185 More in a new window/tab

Environmental physics

137Cs activity concentration in the ground-level air in the Ignalina NPP region
R. Jasiulionis and A. Rožkov 195 More in a new window/tab

Organic and elemental carbon in coastal aerosol of the Baltic Sea
A. Milukaitė, K. Kvietkus, and I. Rimšelytė 203 More in a new window/tab

Analysis of iodine release from the defective fuel elements of the RBMK-1500 reactor
G. Klevinskas, L. Juodis, R. Plukienė, A. Plukis, and V. Remeikis 211 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Cleaning of contaminated paper with the subnanosecond Nd :YAG laser pulses
V. Švedas, A.S. Dement'ev, E. Murauskas, and N. Slavinskis 221 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Sinchronizacijos valdymas apgręžo laiko valdikliu
T. Pyragienė, K. Pyragas, A. Tamaševičius, G. Mykolaitis 115 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Metalo būsenos kaita Fe ftalocianine
A. Amulevičius, V. Remeikis, A. Undzėnas 123 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Autojonizacinės stroncio atomo būsenos su vakansija 4p elektronų sluoksnyje: jų klasifikavimas ir sužadinimo dinamika
A. Borovik, V. Vakula, A. Kupliauskienė 129 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Neutralių radikalų, tinkamų kvantinei informacijai apdoroti, tyrimai
J. Tamulienė, Ž. Rinkevičius, A. Tamulis 137 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantmechaninis fluoro ir bromo alkanų konformacinės energijos adityvumo tyrimas
R. Jankauskas, P. Pipiraitė, D. Šatkovskienė 143 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Teorinis volframo jonų W29+-W34+ energijos spektrų tyrimas
P. Bogdanovičius, R. Karpuškienė 151 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Elektromagnetinių bangų silpninimo įvertinimas pagal įvairios trukmės kritulių kiekio duomenis
S. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, M. Žilinskas 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Mikrobangės spinduliuotės poveikis akytojo silicio nanodarinių laidumui
E. Šatkovskis, J. Gradauskas, J. Stupakova, A. Česnys, A. Sužiedėlis 169 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

a-C:H dangų cheminio nusodinimo iš garų fazės ant Si padėklo kinetikos modeliavimas
A. Ibenskas, A. Galdikas, A. Grigonis 175 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kodėl neveikia sukinio tranzistorius?
A. Dargys 185 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

137Cs aktyvumo koncentracija Ignalinos AE regiono pažemio ore
R. Jasiulionis, A. Rožkov 195 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Organinė ir elementinė anglis Baltijos jūros pakrantės aerozolyje
A. Milukaitė, K. Kvietkus, I. Rimšelytė 203 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Jodo išlakų iš pažeistų RBMK-1500 reaktoriaus kuro elementų analizė
G. Klevinskas, L. Juodis, R. Plukienė, A. Plukis, V. Remeikis 211 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Užteršto popieriaus valymas subnanosekundiniais Nd :YAG lazerio impulsais
V. Švedas, A.S. Dementjev, E. Murauskas, N. Slavinskis 221 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 47, No. 3 (2007)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Stabilization of unstable periodic orbit in chaotic Duffing - Holmes oscillator by second order resonant negative feedback
A. Tamaševičius, E. Tamaševičiūtė, G. Mykolaitis, and S. Bumelienė 235 More in a new window/tab

Control of synchronization via a second order filter controller
T. Pyragienė, K. Pyragas, A. Tamaševičius, and G. Mykolaitis 241 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Intensity enhancement in the emission spectra of Sb, Sn, and W ions due to the mixing of configurations with symmetric exchange of symmetry
S. Kučas, V. Jonauskas, R. Karazija, and A. Momkauskaitė 249 More in a new window/tab

Coupling schemes for two-particle operator used in atomic calculations
R. Juršėnas and G. Merkelis 255 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Dipole field representation in the basis set of Hermite - Gaussian functions
V. Ivaška and V. Kalesinskas 267 More in a new window/tab

Dispersion characteristics of metamaterial hollow-core cylindrical waveguides
L. Nickelson, T. Gric, and S. Ašmontas 273 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Numerical treatment of the temperature distribution in end-pumped composite laser rods
A.S. Dementjev, A. Jovaiša, K. Račkaitis, F. Ivanauskas, and J. Dabulytė-Bagdonavičienė 279 More in a new window/tab

Semiconductors

Differential surface photovoltage spectroscopy of δ-doped GaAs/AlAs quantum wells
B. Čechavičius, J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, G. Valušis, D. Seliuta, B. Sherliker, M. Halsall, P. Harrison, and E. Linfield 289 More in a new window/tab

Fluctuation technique for investigation of ultrafast processes
A. Matulionis 297 More in a new window/tab

Recombination peculiarities in doped Ge
E. Gaubas, A. Uleckas, J. Vanhellemont, and A. Theuwis 303 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals
G.-J. Babonas, J.-C. Grivel, A. Rėza, and R. Girkantaitė 309 More in a new window/tab

Electrical properties of monazite-type superionic ceramics in the 106 - 1.2·109 Hz frequency range
E. Kazakevičius, T. Šalkus, A. Kežionis, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, and A.F. Orliukas 315 More in a new window/tab

Modelling of thermodynamical and dynamical properties of magnetic stripes on 2D hexagonal lattice
A. Joknys and E.E. Tornau 321 More in a new window/tab

Valence of vanadium in hydrated compounds
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Kačiulis, V. Volkov, G. Zakharova, and A. Pašiškevičius 333 More in a new window/tab

Modification of amorphous a-C:H films by laser irradiation
A. Grigonis, Ž. Rutkūnienė, A. Medvid, P. Onufrijevs, and J. Babonas 343 More in a new window/tab

Formation of solitons in atomic Bose - Einstein condensates by dark-state adiabatic passage
G. Juzeliūnas, J. Ruseckas, P. Őhberg, and M. Fleischhauer 351 More in a new window/tab

Optical investigation and application of copper selenide nanowires
R. Subas, G. Statkutė, I. Mikulskas, R. Ragalevičius, A. Jagminas, and R. Tomašiūnas 361 More in a new window/tab

Environmental physics

Integral evaluation of 239Pu and 240Pu masses in the Chernobyl fallout on the territory of Belarus
E.A. Rudak, A.M. Elmansury, and O.I. Yachnik 365 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Nestabilios periodinės orbitos stabilizavimas chaotiniame Duffing'o ir Holmes'o osciliatoriuje antros eilės rezonansiniu neigiamu grįžtamuoju ryšiu
A. Tamaševičius, E. Tamaševičiūtė, G. Mykolaitis, S. Bumelienė 235 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sinchronizacijos valdymas antros eilės filtro valdikliu
T. Pyragienė, K. Pyragas, A. Tamaševičius, G. Mykolaitis 241 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Intensyvumo sustiprėjimas Sb, Sn ir W jonų emisijos spektruose, atsirandantis dėl konfigūracijų su simetrišku simetrijos pasikeitimu sumaišymo
S. Kučas, V. Jonauskas, R. Karazija, A. Momkauskaitė 249 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvidalelio operatoriaus surišimo būdai atominiuose skaičiavimuose
R. Juršėnas, G. Merkelis 255 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Dipolio lauko išraiška Ermito ir Gauso bazinėmis funkcijomis
V. Ivaška, V. Kalesinskas 267 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Metamedžiaginių tuščiavidurių cilindrinių bangolaidžių dispersinės charakteristikos
L. Nickelson, T. Gric, S. Ašmontas 273 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Temperatūros skirstinio išilginio kaupinimo kompozitiniuose lazerio strypuose skaitinis tyrimas
A.S. Dement'ev, A. Jovaiša, K. Račkaitis, F. Ivanauskas, J. Dabulytė-Bagdonavičienė 279 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

GaAs/AlAs kvantinių duobių su priemaišomis diferencialinio fotovoltinio atsako spektroskopija
B. Čechavičius, J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, G. Valušis, D. Seliuta, B. Sherliker, M. Halsall, P. Harrison, E. Linfield 289 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fliuktuaciniai metodai labai spartiems vyksmams tirti
A. Matulionis 297 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Rekombinacijos ypatumai germanyje su priemaišomis
E. Gaubas, A. Uleckas, J. Vanhellemont, A. Theuwis 303 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

ErMnO3 monokristalų elipsometriniai tyrimai
G.J. Babonas, J.-C. Grivel, A. Rėza, R. Girkantaitė 309 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Monazito grupės superjoninių keramikų elektrinės savybės 106 - 1,2·109 Hz dažnių ruože
E. Kazakevičius, T. Šalkus, A. Kežionis, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A.F. Orliukas 315 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Magnetinių juostų termodinaminių ir dinaminių savybių modeliavimas dvimatėje heksagoninėje gardelėje
A. Joknys, E.E. Tornau 321 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vanadžio valentingumas hidratuotuose junginiuose
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Kačiulis, V. Volkov, G. Zakharova, A. Pašiškevičius 333 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Amorfinių a-C:H dangų modifikavimas lazerio apšvita
A. Grigonis, Ž. Rutkūnienė, A. Medvid, P. Onufrijevs, J. Babonas 343 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Solitonų sukūrimas atomų Bozė ir Einšteino kondensatuose, adiabatiškai keičiant tamsias būsenas
G. Juzeliūnas, J. Ruseckas, P. Őhberg, M. Fleischhauer 351 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vario selenido nanovielų optinis tyrimas ir taikymas
R. Subas, G. Statkutė, I. Mikulskas, R. Ragalevičius, A. Jagminas, R. Tomašiūnas 361 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

239Pu ir 240Pu masių kompleksinis įvertinimas Černobylio AE avarijos iškritose Baltarusijoje
E.A. Rudak, A.M. Elmansury, O.I. Yachnik 365 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 47, No. 4 (2007)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Nonlinear gauge-fixing in the FeynArts package
J. Pašukonis and T. Gajdosik 379 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Comparison of two theoretical methods for studying 2-2 transitions in beryllium isoelectronic sequence
P. Bogdanovich and H.-S. Chou 387 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Computer simulation of transient processes in DFB semiconductor lasers
T. Vasiliauskas, V. Butkus, E. Šermukšnis, V. Palenskis, and J. Vyšniauskas 397 More in a new window/tab

Efficient four-wave parametric amplification and spatial soliton generation in transparent isotropic medium with Kerr nonlinearity
H. Valtna, A. Dubietis, G. Tamošauskas, P. Polesana, J. Galinis, D. Majus, G. Valiulis, D. Faccio, P. Di Trapani, and A. Piskarskas 403 More in a new window/tab

Formation technology of planar polymer waveguide structure
A. Mockutė, R. Tomašiūnas, R. Petruškevičius, and D. Jucius 411 More in a new window/tab

Modelling of reflectivity in 1D porous silicon photonic crystal
M. Beresna, R. Tomašiūnas, J. Volk, and G. Kadar 415 More in a new window/tab

Amplified luminescence and generation dynamics of the diode pumped erbium-ytterbium laser
M.V. Bogdanovich, G.I. Ryabtsev, A.I. Yenzhyieuski, L.I. Burov, A.G. Ryabtsev, M.A. Shchemelev, and A.S. Smal 421 More in a new window/tab

Spectroscopy

The Mg 2p core-level in Zn2Mg
V. Karpus, A. Suchodolskis, and S. Brühne 429 More in a new window/tab

Raman stpectroscopy of vibrational and rotational relaxation of acetonitrile molecules dissolved in ionic liquids
V. Aleksa, V. Barkauskas, V. Pogorelov, H. Fuess, and V. Balevičius 435 More in a new window/tab

A 13C NMR and density functional theory study of critical behaviour of binary water / 2,6-lutidine solution
K. Aidas, A. Maršalka, Z. Gdaniec, and V. Balevičius 443 More in a new window/tab

Semiconductors

Dynamic C-V characteristics of MOS structures
S. Sakalauskas and Z. Vaitonis 451 More in a new window/tab

Dose dependent variations of carrier recombination in silicon irradiated by high energy electrons
E. Gaubas, A. Uleckas, and J. Višniakov 457 More in a new window/tab

Characteristics of surface recombination in silicon diode isolation grooves
E. Gaubas, T. Čeponis, D. Šalucha, I. Šimkienė, and A. Uleckas 461 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Ionic conductivity of e-beam deposited yttrium stabilized zirconia thin films
G. Laukaitis, J. Dudonis, O. Liukpetrytė, A.F. Orliukas, and D. Milčius 465 More in a new window/tab

Adsorption energy calculations for Al atom on stepped silicon surface
E. Žąsinas, J.V. Vaitkus, and V. Pažūsis 471 More in a new window/tab

Effect of thickness of ultra-thin tin oxide film based gas sensors
V. Bukauskas, A. Olekas, D. Senulienė, V. Strazdienė, A. Šetkus, S. Kačiulis, and L. Pandolfi 475 More in a new window/tab

Relaxation of conductivity in AlGaN / AlN / GaN two-dimensional electron gas at high electric fields
L. Ardaravičius, O. Kiprijanovič, and J. Liberis 485 More in a new window/tab

Microwave noise technique for measurement of hot-electron energy relaxation time and hot-phonon lifetime
E. Šermukšnis, J. Liberis, and A. Matulionis 491 More in a new window/tab

Environmental physics

Determination of atmospheric trace gases by infrared differential absorption lidar
V. Vaičikauskas, M. Kaučikas, Z. Kuprionis, and R. Skipitis 499 More in a new window/tab

Safety assessment of the low and intermediate level radioactive waste near-surface repository for Stabatiškė site (Lithuania)
V. Jakimavičiūtė-Maselienė, J. Mažeika, and D. Baltrūnas 503 More in a new window/tab

Geophysics, astronomy, and astrophysics

Modelling of biogenic volatile organic compound emission for Lithuania
V. Vėbra, S. Byčenkienė, K. Senuta, and V. Ulevičius 513 More in a new window/tab

Chemical composition and size distribution of fine aerosol particles on the east coast of the Baltic Sea
I. Rimšelytė, J. Ovadnevaitė, D. Čeburnis, K. Kvietkus, and E. Pesliakaitė 523 More in a new window/tab

Study of interstellar extinction in the Galaxy using large photometric data bases
J. Sūdžius and S. Raudeliūnas 531 More in a new window/tab

Volume table of contents - Vol. 47 (2007) 535

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Netiesinės kalibruotės fiksavimas FeynArts paprogramėje
J. Pašukonis, T. Gajdosik 379 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Dviejų teorinių metodų lyginimas nagrinėjant 2-2 šuolius berilio izoelektroninėje sekoje
P. Bogdanovičius, H.-S. Chou 387 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Pereinamųjų vyksmų puslaidininkiniuose paskirstytojo grįžtamojo ryšio lazeriuose modeliavimas
T. Vasiliauskas, V. Butkus, E. Šermukšnis, V. Palenskis, J. Vyšniauskas 397 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Efektyvus keturbangis parametrinis šviesos stiprinimas ir erdvinių solitonų generacija skaidrioje izotropinėje terpėje su Kerr'o netiesiškumu
H. Valtna, A. Dubietis, G. Tamošauskas, P. Polesana, J. Galinis, D. Majus, G. Valiulis, D. Faccio, P. Di Trapani, A. Piskarskas 403 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plokščio polimerinio bangolaidinio darinio formavimo technologija
A. Mockutė, R. Tomašiūnas, R. Petruškevičius, D. Jucius 411 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Akyto silicio vienmačio fotoninio kristalo atspindžio modeliavimas
M. Beresna, R. Tomašiūnas, J. Volk, G. Kadar 415 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Diodais kaupinamo erbio ir iterbio lazerio sustiprinta liuminescencija ir generavimo dinamika
M.V. Bogdanovich, G.I. Ryabtsev, A.I. Yenzhyieuski, L.I. Burov, A.G. Ryabtsev, M.A. Shchemelev, A.S. Smal 421 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Mg 2p atominis lygmuo Zn2Mg
V. Karpus, A. Suchodolskis, S. Brühne 429 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Acetonitrilo molekulių, ištirpintų joniniuose skysčiuose, virpesinės ir rotacinės relaksacijos tyrimas taikant Ramano sklaidą
V. Aleksa, V. Barkauskas, V. Pogorelov, H. Fuess, V. Balevičius 435 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krizinės dvinario vandens / 2,6-lutidino tirpalo elgsenos tyrimai taikant 13C BMR spektroskopiją ir tankio funkcionalo teoriją
K. Aidas, A. Maršalka, Z. Gdaniec, V. Balevičius 443 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Dinaminės MOP darinių C-V charakteristikos
S. Sakalauskas, Z. Vaitonis 451 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Apšvitos dozės nulemti krūvininkų rekombinacijos kitimai didelės energijos elektronais švitintame silicyje
E. Gaubas, A. Uleckas, J. Višniakov 457 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Paviršinės rekombinacijos būdingieji dydžiai pasyvuotuose Si diodų izoliavimo grioveliuose
E. Gaubas, T. Čeponis, D. Šalucha, I. Šimkienė, A. Uleckas 461 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija Elektronų pluoštu užgarintų itriu stabilizuoto cirkonio oksido plonųjų sluoksnių joninis laidumas
G. Laukaitis, J. Dudonis, O. Liukpetrytė, A.F. Orliukas, D. Milčius 465 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aliuminio atomo adsorbcijos ant laiptuoto silicio paviršiaus energijos apskaičiavimas
E. Žąsinas, J.V. Vaitkus, V. Pažūsis 471 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Labai plonų alavo oksido sluoksnių storio įtaka dujų jutiklių parametrams
V. Bukauskas, A. Olekas, D. Senulienė, V. Strazdienė, A. Šetkus, S. Kačiulis, L. Pandolfi 475 Daugiau – naujame lange/kortelėje

AlGaN / AlN / GaN dvimačių elektronų dujų laidumo relaksacija stipriuose elektriniuose laukuose
L. Ardaravičius, O. Kiprijanovič, J. Liberis 485 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikrobangų triukšmų metodika karštųjų elektronų energijos relaksacijos trukmei ir karštųjų fononų pusamžiui matuoti
E. Šermukšnis, J. Liberis, A. Matulionis 491 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Dujų pėdsakų nustatymas atmosferoje infraraudonosios skirtuminės sugerties lidaru
V. Vaičikauskas, M. Kaučikas, Z. Kuprionis, R. Skipitis 499 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno Stabatiškės aikštelėje saugos analizė
V. Jakimavičiūtė-Maselienė, J. Mažeika, D. Baltrūnas 503 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Geofizika, astronomija ir astrofizika

Biogeninių lakiųjų organinių junginių emisijos Lietuvoje modeliavimas
V. Vėbra, S. Byčenkienė, K. Senuta, V. Ulevičius 513 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Smulkiosios aerozolio dalelių frakcijos cheminė sudėtis ir pasiskirstymas pagal dydį rytinėje Baltijos jūros pakrantėje
I. Rimšelytė, J. Ovadnevaitė, D. Čeburnis, K. Kvietkus, E. Pesliakaitė 523 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Didelių fotometrinių duomenų bazių panaudojimas tarpžvaigždinei ekstinkcijai Galaktikoje tirti
J. Sūdžius, S. Raudeliūnas 531 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2007 m. 47 tomo turinys 535

2006 metai | 2007 | 2008 metai | Kiti