2007 metai | 2008 | 2009 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 48, No. 1 (2008)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Analytical treatment of the delayed feedback controlled Lorenz system close to a subcritical Hopf bifurcation
V. Pyragas and K. Pyragas 5 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Estimation of LS-coupling validity within configuration interaction approach
P. Bogdanovich and P. Ščajev 17 More in a new window/tab

Fluorescence of polarized atoms ionized by polarized electrons
A. Kupliauskienė, K. Glemža, and K.-N. Huang 25 More in a new window/tab

Interaction of symbolic states in atomic structure computations
R. Matulionienė, D. Ellis, and C. Froese Fischer 35 More in a new window/tab

Properties of Auger electrons following ionization of polarized atoms by polarized electrons
A. Kupliauskienė, V. Tutlys, and K.-N. Huang 49 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Cylindrical waves in the dielectric slab
V. Ivaška and V. Jonkus 59 More in a new window/tab

Influence of clouds on attenuation of electromagnetic waves
M. Tamošiūnaitė, S. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, and M. Žilinskas 65 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

A role of phonon-assisted tunnelling in electrical conductivity of carbon nanotube networks
P. Pipinys and A. Kiveris 73 More in a new window/tab

Characterization of SiC crystals by optical and electrical means
K. Neimontas, R. Vasiliauskas, A. Mekys, J. Storasta, and K. Jarašiūnas 79 More in a new window/tab

Magnetoresistance and current-induced electroresistance of the Ag / La0.67Ca0.33MnO3 interface
O. Kiprijanovič, A. Lučun, S. Ašmontas, F. Anisimovas, A. Maneikis, A. Sužiedėlis, and B. Vengalis 85 More in a new window/tab
 
Spin properties of electrons in a quantum tube
A. Dargys 91 More in a new window/tab

Environmental physics

Relationship of total ozone amount, UV radiation intensity, and the ground-level ozone concentration at rural Lithuanian sites
R. Chadyšienė, R. Girgždienė, and A. Girgždys 99 More in a new window/tab

Synthesis and characterization of inorganic sorbents and their application to sorption of radionuclides
G. Lujanienė, S. Meleshevych, V. Kanibolotskyy, K. Mažeika, V. Strelko, V. Remeikis, V. Kalenchuk, and J. Šapolaitė 107 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Uždelsto grįžtamojo ryšio valdomos Lorenco sistemos analizinis tyrimas subkrizinės Hopfo bifurkacijos aplinkoje
V. Pyragas, K. Pyragas 5 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

LS ryšio grynumo įvertinimas konfigūracijų superpozicijos artinyje
P. Bogdanovich, P. Ščajev 17 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Poliarizuotais elektronais jonizuotų poliarizuotų atomų fluorescencija
A. Kupliauskienė, K. Glemža, K.-N. Huang 25 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Simbolinių būsenų sąveika atominės sandaros skaičiavimuose
R. Matulionienė, D. Ellis, C. Froese Fischer 35 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Auger elektronų iš poliarizuotais elektronais jonizuotų poliarizuotų atomų savybės
A. Kupliauskienė, V. Tutlys, K.-N. Huang 49 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Cilindrinės bangos dielektrinėje plokštelėje
V. Ivaška, V. Jonkus 59 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Debesų įtaka elektromagnetinių bangų silpninimui
M. Tamošiūnaitė, S. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, M. Žilinskas 65 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Tunelinių šuolių, stimuliuotų gardelės fononais, vaidmuo anglies nanovamzdelių tinklo elektriniame laidume
P. Pipinys, A. Kiveris 73 Daugiau – naujame lange/kortelėje

SiC kristalų tyrimai optiniais ir elektriniais metodais
K. Neimontas, R. Vasiliauskas, A. Mekys, J. Storasta, K. Jarašiūnas 79 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Magnetovarža ir srovės sukurtas elektrovaržinis reiškinys Ag / La0,67Ca0,33MnO3 kontakto srityje
O. Kiprijanovič, A. Lučun, S. Ašmontas, F. Anisimovas, A. Maneikis, A. Sužiedėlis, B. Vengalis 85 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų sukinio savybės kvantiniame vamzdelyje
A. Dargys 91 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Ryšys tarp bendro ozono kiekio, ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo bei pažemio ozono koncentracijos Lietuvos kaimo vietovėse
R. Chadyšienė, R. Girgždienė, A. Girgždys 99 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Neorganinių sorbentų sintezė ir apibūdinimas bei jų taikymas radioaktyviųjų nuklidų sorbcijai
G. Lujanienė, S. Meleshevych, V. Kanibolotskyy, K. Mažeika, V. Strelko, V. Remeikis, V. Kalenchuk, J. Šapolaitė 107 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 48, No. 2 (2008)

CONTENTS

Subatomic physics

Analytic solution for the reduced cross-section and its derivatives at low x based on gluon and structure function exponents
G.R. Boroun 121 More in a new window/tab

Mixing of heavy baryons in the bag model calculations
A. Bernotas and V. Šimonis 127 More in a new window/tab

Calculation of four-particle harmonic-oscillator transformation brackets
D. Germanas, R.K. Kalinauskas, S. Mickevičius, and R. Žemaičiūnienė 133 More in a new window/tab

Semiconductors

Comparative investigation of recombination characteristics in proton and electron irradiated Si structures
J. Višniakov, E. Gaubas, T. Čeponis, A. Uleckas, J. Raisanen, and S. Vayrynen 137 More in a new window/tab

Ferroelectrics and superconductors

XPS and electronic structure of ferroelectric Sn2P2S6 crystals
J. Grigas, E. Talik, V. Lazauskas, Yu.M. Vysochanskii, R. Yevych, M. Adamiec, and V. Nelkinas 145 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Manifestation of the optical Stark effect in differential transmission spectra
A. Savickas and E. Gaižauskas 155 More in a new window/tab

Spin properties of free electrons and holes in Hg1-xCdxTe/CdTe quantum well
A. Dargys 163 More in a new window/tab

Environmental physics

Meteorologically adjusted ground-level ozone trend at the Preila background site
S. Byčenkienė, T. Rekašius, and R. Girgždienė 177 More in a new window/tab

Black carbon aerosol at the background site in the coastal zone of the Baltic Sea
J. Andriejauskienė, V. Ulevičius, M. Bizjak, N. Špirkauskaitė, and S. Byčenkienė 183 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Spectroscopic and ancient geomagnetic field intensity studies on archaeological pottery samples, India
C. Manoharan, K. Veeramuthu, R. Venkatachalapathy, T. Radhakrishna, and R. Ilango 195 More in a new window/tab

TURINYS

Subatominė fizika

Redukuotojo skerspjūvio ir jo išvestinių sprendinys nedidelėms x vertėms, remiantis gliuonų ir sandaros funkcijų eksponentėmis
G.R. Boroun 121 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sunkiųjų barionų maišymasis maišų (bag) modelio skaičiavimuose
A. Bernotas, V. Šimonis 127 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Keturių dalelių sistemos harmoninio osciliatoriaus transformacijos koeficientų skaičiavimas
D. Germanas, R.K. Kalinauskas, S. Mickevičius, R. Žemaičiūnienė 133 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Rekombinacijos būdingųjų dydžių palyginamasis tyrimas protonais ir elektronais švitintuose Si dariniuose
J. Višniakov, E. Gaubas, T. Čeponis, A. Uleckas, J. Raisanen, S. Vayrynen 137 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Feroelektrinių Sn2P2S6 kristalų Rentgeno fotoelektroniniai spektrai ir elektroninė sandara
J. Grigas, E. Talik, V. Lazauskas, Yu.M. Vysochanskii, R. Yevych, M. Adamiec, V. Nelkinas 145 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Štarko efekto apraiškos skirtuminės sugerties spektruose
A. Savickas, E. Gaižauskas 155 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantinio Hg1-xCdxTe/CdTe šulinio laisvųjų elektronų bei skylių sukinio savybės
A. Dargys 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Priežemio ozono koncentracijos Preilos stotyje kitimo tendencijos korekcija dėl meteorologinių veiksnių įtakos
S. Byčenkienė, T. Rekašius, R. Girgždienė 177 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Juodosios anglies aerozolio dalelės foninėje vietovėje Baltijos jūros pakrantėje
J. Andriejauskienė, V. Ulevičius, M. Bizjak, N. Špirkauskaitė, S. Byčenkienė 183 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Archeologinių Indijos puodų šukių spektroskopija ir senovės geomagnetinio lauko stiprio tyrimas
C. Manoharan, K. Veeramuthu, R. Venkatachalapathy, T. Radhakrishna, R. Ilango 195 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 48, No. 3 (2008)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Quantification of pattern recognition quality by multivariate normal distribution functions
P. Serapinas, Ž. Ežerinskis, and A. Acus 209 More in a new window/tab

Atoms and molecules

On the existence of dipole satellites in the region of M2,3-L2,3 non-dipole emission lines for transition elements
A. Kynienė, V. Jonauskas, S. Kučas, and R. Karazija 219 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Anomalous diffraction of idler beam generated in optical parametric amplifier
A. Stabinis, V. Pyragaitė, and S. Orlov 225 More in a new window/tab

Spectroscopy

Ultrafast dynamics of photochromic compound based on oxazine ring opening
M. Barkauskas, V. Martynaitis, A. Šačkus, R. Rotomskis, V. Sirutkaitis, and M. Vengris 231 More in a new window/tab

Semiconductors

Luminescence study of ZnSe based scintillators in frequency domain
P. Vitta, G. Tamulaitis, D. Shevchenko, A. Žukauskas, N. Starzhinskiy, K. Katrunov, and V. Ryzhikov 243 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Influence of light on structure of amorphous selenium layers
E. Montrimas, R. Rinkūnas, S. Kuskevičius, and R. Purlys 249 More in a new window/tab

Environmental physics

Tracing of atmospheric aerosol sources using stable carbon isotopes
A. Garbaras, J. Andriejauskienė, R. Barisevičiūtė, and V. Remeikis 259 More in a new window/tab

Resistance of airborne fungal propagules to ultraviolet irradiation: Laboratory study
V. Ulevičius, D. Pečiulytė, K. Plauškaitė, and N. Špirkauskaitė 265 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Modelling of low energy X-ray scattering in radiation detectors with protective coatings
I. Cibulskaitė, D. Adlienė, and J. Laurikaitienė 275 More in a new window/tab

Scanning probe microscopic and optical detection of DNA integration within multicomponent structures on Si surfaces
V. Bukauskas, J. Babonas, A. Rėza, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, and A. Šetkus 287 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Daugiamačių Gauso skirstinių analizės taikymas bandinių klasifikacijos kokybei vertinti
P. Serapinas, Ž. Ežerinskis, A. Acus 209 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dipolinių satelitų egzistavimas M2,3-L2,3 nedipolinės emisijos linijų srityje geležies grupės elementuose
A. Kynienė, V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija 219 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Anomali šalutinės bangos, generuojamos optiniame parametriniame stiprintuve, difrakcija
A. Stabinis, V. Pyragaitė, S. Orlov 225 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Fotochrominio junginio su atsidarančiu oksazino žiedu ultrasparčioji dinamika
M. Barkauskas, V. Martynaitis, A. Šačkus, R. Rotomskis, V. Sirutkaitis, M. Vengris 231 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

ZnSe scintiliatorių liuminescencijos tyrimai dažninės skyros metodu
P. Vitta, G. Tamulaitis, D. Shevchenko, A. Žukauskas, N. Starzhinskiy, K. Katrunov, V. Ryzhikov 243 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Šviesos įtaka amorfinio seleno sluoksnių struktūros pokyčiams
E. Montrimas, R. Rinkūnas, S. Kuskevičius, R. Purlys 249 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Atmosferos aerozolių šaltinių nustatymas naudojant stabilių anglies izotopų santykį
A. Garbaras, J. Andriejauskienė, R. Barisevičiūtė, V. Remeikis 259 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikromicetų aerozolio atsparumas ultravioletinei spinduliuotei: kameriniai tyrimai
V. Ulevičius, D. Pečiulytė, K. Plauškaitė, N. Špirkauskaitė 265 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Mažos energijos Rentgeno spinduliuotės sklaidos modeliavimas detektoriuose su apsauginėmis dangomis
I. Cibulskaitė, D. Adlienė, J. Laurikaitienė 275 Daugiau – naujame lange/kortelėje

DNR sąsajos su daugiakomponenčiais dariniais Si paviršiuje tyrimas skenuojančiojo zondo mikroskopu ir optiniais metodais
V. Bukauskas, J. Babonas, A. Rėza, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, A. Šetkus 287 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 48, No. 4 (2008)

CONTENTS

Subatomic physics

SO(3) rational map soliton in quantum SU(3) Skyrme model
D. Jurčiukonis and E. Norvaišas 305 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Difference frequency generation between the output waves of the PP-MgO:LN optical parametric oscillator
V. Vaičikauskas, M. Kaučikas, and Z. Kuprionis 313 More in a new window/tab

Magnetic circular dichroism of opal crystals infiltrated with iron porphyrin
A. Rėza, I. Šimkienė, G.J. Babonas, R. Vaišnoras, D. Kurdyukov, and V. Golubev 319 More in a new window/tab

Semiconductors

Anneal-induced variations of the recombination characteristics in 2 MeV proton irradiated Si structures
J. Višniakov, T. Čeponis, E. Gaubas, and A. Uleckas 325 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Non-monotonous dependences of thin film surface roughness on substrate temperature and deposited atom flux
R. Čerapaitė-Trušinskienė and A. Galdikas 333 More in a new window/tab

XPS and optical properties of sol-gel processed vanadium pentoxide films
V. Bondarenka, S. Kačiulis, Z. Martūnas, A. Rėza, G.J. Babonas, and A. Pašiškevičius 341 More in a new window/tab

Environmental physics

Heavy metal penetration into the human respiratory tract in Vilnius
D. Valiulis, J. Šakalys, and K. Plauškaitė 349 More in a new window/tab

Persistent organic pollutants in Lithuania: Assessment of air and soil contamination
A. Milukaitė, J. Klánová, I. Holoubek, I. Rimšelytė, and K. Kvietkus 357 More in a new window/tab

Influence of high-voltage transmission lines on pollutant concentration in nonurbanized areas
V. Valuntaitė and R. Girgždienė 367 More in a new window/tab

Analysis of nuclide content in Ignalina NPP radioactive waste streams
A. Plukis, V. Remeikis, L. Juodis, R. Plukienė, D. Lukauskas, and A. Gudelis 375 More in a new window/tab

TURINYS

Subatominė fizika

SO(3) racionalaus atvaizdžio solitonas kvantiniame SU(3) Skyrme'os modelyje
D. Jurčiukonis, E. Norvaišas 305 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Skirtuminio dažnio generavimas sąveikaujant PP-MgO:LN parametrinio šviesos generatoriaus signalinei ir šalutinei bangoms
V. Vaičikauskas, M. Kaučikas, Z. Kuprionis 313 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Geležies porfirinu infiltruotų opalo kristalų magnetinis apskritiminis dichroizmas
A. Rėza, I. Šimkienė, G.J. Babonas, R. Vaišnoras, D. Kurdyukov, V. Golubev 319 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Rekombinacijos charakteristikų kitimai iškaitinant 2 MeV protonais švitintus Si darinius
J. Višniakov, T. Čeponis, E. Gaubas, A. Uleckas 325 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Nemonotoninės plonų dangų paviršiaus šiurkštumo priklausomybės nuo padėklo temperatūros ir nusodintų atomų srauto
R. Čerapaitė-Trušinskienė, A. Galdikas 333 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vanadžio pentoksido sluoksnių, pagamintų zolio-gelio technologija, Rentgeno fotoelektroniniai spektrai ir optinės savybės
V. Bondarenka, S. Kačiulis, Z. Martūnas, A. Rėza, G.J. Babonas, A. Pašiškevičius 341 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Sunkiųjų metalų patekimas į žmogaus kvėpavimo takus Vilniuje
D. Valiulis, J. Šakalys, K. Plauškaitė 349 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Patvarūs organiniai teršalai Lietuvoje: taršos ore ir dirvoje įvertinimas
A. Milukaitė, J. Klánová, I. Holoubek, I. Rimšelytė, K. Kvietkus 357 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijų įtaka teršalų koncentracijai neurbanizuotose vietovėse
V. Valuntaitė, R. Girgždienė 367 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nuklidinės sudėties analizė Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų srautuose
A. Plukis, V. Remeikis, L. Juodis, R. Plukienė, D. Lukauskas, A. Gudelis 375 Daugiau – naujame lange/kortelėje


2007 metai | 2008 | 2009 metai | Kiti