2008 metai | 2009 | 2010 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 49, No. 1 (2009)

CONTENTS

Subatomic physics

Canonically quantized soliton in the bound state approach to heavy baryons in the Skyrme model
V. Regelskis and E. Norvaišas 7 More in a new window/tab

Heavy hadron spectroscopy and the bag model
A. Bernotas and V. Šimonis 19 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Radiation of ultra-wideband electromagnetic pulses by pulsed excitation of rectangular antenna
S. Ašmontas, F. Anisimovas, L. Dapkus, J. Gradauskas, O. Kiprijanovič, I. Prosyčevas, J. Puišo, K. Šlapikas, and B. Vengalis 29 More in a new window/tab

Semiconductor plate interacting with TE01 mode in circular waveguide
Ž. Kancleris, G. Šlekas, V. Tamošiūnas, R. Simniškis, P. Ragulis, and M. Tamošiūnienė 35 More in a new window/tab

Application of binaural hearing system for assessment of environmental noise impact
A. Jostaitė and A. Kanapickas 45 More in a new window/tab

Spectroscopy

Association of water and small monocarboxylic acids: Matrix isolation FTIR spectrometry study
J. Čeponkus, D. Leščiūtė, D. Čepulinskaitė, M. Pučetaitė, and V. Šablinskas 53 More in a new window/tab

Semiconductors

Measurements of current-voltage characteristics of high-speed SiC and GaN power devices in nanosecond time scale
L. Ardaravičius, M.J. Kelly, M. Kappers, O. Kiprijanovič, and S. Whelan 63 More in a new window/tab

Effect of long-term aging on series resistance and junction conductivity of high-power InGaN light-emitting diodes
Z. Vaitonis, A. Miasojedovas, A. Novičkovas, S. Sakalauskas, and A. Žukauskas 69 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Formation of samarium doped ceria thin films
G. Laukaitis, J. Dudonis, D. Virbukas, and D. Milčius 75 More in a new window/tab

Microstructure and properties of plasma sprayed Al-doped YSZ coatings
M. Milieška, K. Brinkienė, R. Kėželis, and J. Čėsnienė 81 More in a new window/tab

Influence of plasma jet temperature on the synthesis and structure of YSZ coatings
Ž. Kavaliauskas, K. Brinkienė, J. Čėsnienė, and R. Kėželis 85 More in a new window/tab

Measurement and numerical simulation of two-phase plasma flow in plasma spray process
V. Grigaitienė, V. Valinčius, and R. Kėželis 91 More in a new window/tab

Influence of torch power and Ar/C2H2 ratio on structure of amorphous carbon films
L. Marcinauskas, A. Grigonis, V. Valinčius, and P. Valatkevičius 97 More in a new window/tab

Effect of implantation and annealing regimes on ion-beam synthesis of InAs nanocrystals
F. Komarov, L. Vlasukova, O. Milchanin, A. Komarov, W. Wesch, and A.K. Togambayeva 105 More in a new window/tab

Etched track morphology in SiO2 irradiated with swift heavy ions
F.F. Komarov, L.A. Vlasukova, P.V. Kuchinskyi, A.Yu. Didyk, V.A. Skuratov, and N.A. Voronova 111 More in a new window/tab

Environmental physics

On the activity ratio 90Sr/137Cs in soil of the Chernobyl Nuclear Power Plant 30-km zone in Ukraine
E.A. Rudak and O.I. Yachnik 117 More in a new window/tab
 
 

TURINYS

Subatominė fizika

Sunkieji barionai kaip kanoniškai kvantuoti Skyrme'os modelio solitonai surištųjų būsenų artinyje
V. Regelskis, E. Norvaišas 7 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sunkiųjų barionų spektroskopija ir maišų modelis
A. Bernotas, V. Šimonis 19 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Superplačiajuosčių elektromagnetinių impulsų spinduliavimas impulsais žadinant stačiakampę anteną
S. Ašmontas, F. Anisimovas, L. Dapkus, J. Gradauskas, O. Kiprijanovič, I. Prosyčevas, J. Puišo, K. Šlapikas, B. Vengalis 29 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkinės plokštelės sąveika su TE01 moda apvaliajame bangolaidyje
Ž. Kancleris, G. Šlekas, V. Tamošiūnas, R. Simniškis, P. Ragulis, M. Tamošiūnienė 35 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Binaurinio girdėjimo sistemos taikymas aplinkos triukšmo poveikiui vertinti
A. Jostaitė, A. Kanapickas 45 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Vandens ir nedidelių monokarboksirūgščių asociatų tyrimas matricinės izoliacijos FTIR spektrometrijos metodu
J. Čeponkus, D. Leščiūtė, D. Čepulinskaitė, M. Pučetaitė, V. Šablinskas 53 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Greitaveikių SiC ir GaN galios prietaisų voltamperinių charakteristikų matavimas nanosekundiniais impulsais
L. Ardaravičius, M.J. Kelly, M. Kappers, O. Kiprijanovič, S. Whelan 63 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Senėjimo įtaka didelės galios InGaN šviesos diodų nuosekliajai varžai ir sandūros laidumui
Z. Vaitonis, A. Miasojedovas, A. Novičkovas, S. Sakalauskas, A. Žukauskas 69 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Cerio oksido su samario priemaiša plonų sluoksnių formavimas
G. Laukaitis, J. Dudonis, D. Virbukas, D. Milčius 75 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plazma formuotų YSZ dangų su Al priemaiša mikrostruktūra ir savybės
M. Milieška, K. Brinkienė, R. Kėželis, J. Čėsnienė 81 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plazmos srauto temperatūros įtaka YSZ dangų formavimui ir struktūrai
Ž. Kavaliauskas, K. Brinkienė, J. Čėsnienė, R. Kėželis 85 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvifazio plazmos srauto matavimai ir skaitmeninis modeliavimas plazminio purškimo procese
V. Grigaitienė, V. Valinčius, R. Kėželis 91 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Išlydžio galios ir Ar/C2H2 dujų santykio įtaka amorfinių anglies dangų struktūrai
L. Marcinauskas, A. Grigonis, V. Valinčius, P. Valatkevičius 97 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Implantacijos ir atkaitinimo režimų įtaka jonu pluošteliu sintetinant InAs nanokristalus
F. Komarov, L. Vlasukova, O. Milchanin, A. Komarov, W. Wesch, A.K. Togambayeva 105 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Ėsdintų griovelių morfologija greitais sunkiaisiais jonais švitintame SiO2
F.F. Komarov, L.A. Vlasukova, P.V. Kuchinskyi, A.Yu. Didyk, V.A. Skuratov, N.A. Voronova 111 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Apie 90Sr ir 137Cs aktyvumų santykius Ukrainos Černobylio AE 30 km zonos dirvožemyje
E.A. Rudak, O.I. Yachnik 117 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 49, No. 2 (2009)

CONTENTS

Subatomic physics

Structure of the ground state of six nucleon nuclei
G. Kamuntavičius and A. Mašalaitė 131 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Stability and magnetic properties of Co2Om (m = 1,...,7) clusters
J. Tamulienė, R. Vaišnoras, G. Badenes, and L.M. Balevičius 137 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Dependence of electrostatic field on properties of paper in a two-dimensional toner image transfer nip
J. Kaladė, R. Maldžius, J. Sidaravičius, P. Sirviö, and K. Backfolk 145 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

CW and Q-switched performance of end-pumped Yb:YAG laser with elliptical mode geometry
R. Antipenkov, D. Stučinskas, and A. Varanavičius 163 More in a new window/tab

Highly efficient third harmonic generation by means of four-wave difference-frequency mixing in fused silica
J. Darginavičius, D. Majus, G. Tamošauskas, and A. Dubietis 171 More in a new window/tab

Parametric amplification of random optical fields
V. Pyragaitė and A. Stabinis 175 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Cost-effective personal radiation dosimetry
O. Korostynska, K. Arshak, and J. Harris 183 More in a new window/tab

Transverse magnetoresistance of uniaxially deformed thin polycrystalline n-Bi films
R. Tolutis 189 More in a new window/tab

XPS study of V1.67Ti0.33O5±?·nH2O xerogels intercalated with hydroquinone
V. Bondarenka, H. Tvardauskas, S. Grebinskij, M. Senulis, A. Pašiškevičius, V. Volkov, and G. Zakharova 197 More in a new window/tab

Electrical conductivity, electrochemical and optical properties of Cu7GeS5I-Cu7GeSe5I superionic solid solutions
I.P. Studenyak, V.V. Bilanchuk, O.P. Kokhan, Yu.M. Stasyuk, A.F. Orliukas, A. Kežionis, E. Kazakevičius, and T. Šalkus 203 More in a new window/tab

Temperature behaviour of optical absorption edge and phase transitions in Cu6PS5I0.8Cl0.2 superionic mixed crystals
I.P. Studenyak, V.Yu. Izai, V.V. Panko, A.F. Orliukas, E. Kazakevičius, F. Koleli, M. Dudukcu, and R. Aydin 209 More in a new window/tab

Chemical etching of isolation grooves in high-power silicon devices
D. Šalucha and I. Šimkienė 215 More in a new window/tab

Laser-induced iron oxidation
A. Amulevičius, D. Baltrūnas, A. Daugvila, R. Davidonis, K. Mažeika, V. Remeikis, Č . Sipavičius, and A. Undzėnas 221 More in a new window/tab

Environmental physics

?13C values in size-segregated atmospheric carbonaceous aerosols at a rural site in Lithuania
A. Garbaras, I. Rimšelytė, K. Kvietkus, and V. Remeikis 229 More in a new window/tab

Critical loads of sulphur and nitrogen for terrestrial ecosystems in Lithuania
V. Ulevičius, S. Byčenkienė, and K. Senuta 237 More in a new window/tab

TURINYS

Subatominė fizika

Šešių nukleonų branduolių pagrindinės būsenos sandara
G. Kamuntavičius, A. Mašalaitė 131 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Co2Om (m = 1,...,7) klasterių stabilumas ir magnetinės savybės
J. Tamulienė, R. Vaišnoras, G. Badenes, L.M. Balevičius 137 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Elektrostatinio lauko dvimatėje tonerinio vaizdo perkėlimo srityje priklausomybė nuo popieriaus savybių
J. Kaladė, R. Maldžius, J. Sidaravičius, P. Sirviö, K. Backfolk 145 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Nuolatinės ir impulsinės veikos išilginio kaupinimo Yb:YAG lazeris su eliptine rezonatoriaus moda
R. Antipenkov, D. Stučinskas, A. Varanavičius 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Našus trečiosios harmonikos generavimas naudojant keturbangį skirtuminio dažnio maišymą lydytame kvarce
J. Darginavičius, D. Majus, G. Tamošauskas, A. Dubietis 171 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Parametrinis triukšminių optinių laukų stiprinimas
V. Pyragaitė, A. Stabinis 175 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Ekonomiška asmeninė spinduliuotės dozimetrija
O. Korostynska, K. Arshak, J. Harris 183 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kryptingai deformuotų plonų polikristalinių n-Bi sluoksnių skersinė magnetovarža
R. Tolutis 189 Daugiau – naujame lange/kortelėje

V1,67Ti0,33O5±?·nH2O kserogelių, interkaliuotų hidrochinonu, Rentgeno fotoelektroninių spektrų tyrimas
V. Bondarenka, H. Tvardauskas, S. Grebinskij, M. Senulis, A. Pašiškevičius, V. Volkov, G. Zakharova 197 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cu7GeS5I-Cu7GeSe5I superjoninių kietųjų tirpalų elektrinis laidumas bei elektrocheminės ir optinės savybės
I.P. Studenyak, V.V. Bilanchuk, O.P. Kokhan, Yu.M. Stasyuk, A.F. Orliukas, A. Kežionis, E. Kazakevičius, T. Šalkus 203 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Optinio sugerties krašto temperatūrinis elgesys ir faziniai virsmai Cu6PS5I0,8Cl0,2 superjoniniame laidininke
I.P. Studenyak, V.Yu. Izai, V.V. Panko, A.F. Orliukas, E. Kazakevičius, F. Koleli, M. Dudukcu, R. Aydin 209 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Didelės galios silicio prietaisų izoliavimo griovelių cheminis ėsdinimas
D. Šalucha, I. Šimkienė 215 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Geležies oksidacija veikiant lazerio spinduliuote
A. Amulevičius, D. Baltrūnas, A. Daugvila, R. Davidonis, K. Mažeika, V. Remeikis, Č . Sipavičius, A. Undzėnas 221 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Anglies izotopų santykiai (?13C) įvairaus dydžio anglingose aerozolio dalelėse foninėje Lietuvos vietovėje
A. Garbaras, I. Rimšelytė, K. Kvietkus, V. Remeikis 229 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sieros ir azoto junginių kritinių apkrovų Lietuvos sausumos ekosistemoms įvertinimas
V. Ulevičius, S. Byčenkienė, K. Senuta 237 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 49, No. 3 (2009)

CONTENTS

Atoms and molecules

A universal potential for quasirelativistic radial orbitals
P. Bogdanovich, A. Bernotas, and A. Rinkevičius 253 More in a new window/tab

Semiconductors

Capacitance-voltage characteristics of Si structures irradiated by protons and their frequency and temperature dependences
S. Sakalauskas and R. Pūras 261 More in a new window/tab

Luminescence of Cd0.7Mn0.3Te crystals in magnetic field: Linewidth, Landau quantization, and carrier effective mass
L. Barauskaitė, R. Brazis, V. Ivanov, and M. Godlewski 267 More in a new window/tab

Application of Clifford algebra to analysis of spin properties of semiconductors
A. Dargys 277 More in a new window/tab

Enhancement of excitonic photoluminescence in silicon-doped n+/i-GaAs structures
V. Kazlauskaitė, A. Sužiedėlis, A. Čerškus, J. Gradauskas, S. Ašmontas, and J. Kundrotas 285 More in a new window/tab

Study of excitonic transitions in ?-doped GaAs/AlAs quantum wells
B. Čechavičius, R. Nedzinskas, J. Kavaliauskas, V. Karpus, G. Valušis, B. Sherliker, M. Halsall, P. Harrison, E. Linfield, and M. Steer 291 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Investigations of various cw terahertz photomixers
A. Urbanowicz, A. Geižutis, and A. Krotkus 299 More in a new window/tab

Carrier traps as transport states in bulk-heterojunction P3HT:PCBM structures for solar photovoltaics
V. Kažukauskas, M. Pranaitis, A. Arlauskas, M. Glatthaar, and A. Hinsch 305 More in a new window/tab

XPS and impedance spectroscopy of Gd doped CeO2 superionic ceramics
T. Šalkus, V. Venckutė, E. Kazakevičius, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Kežionis, V. Kunigėlis, and A.F. Orliukas 311 More in a new window/tab

Peculiarities of ionic transport of oxygen vacancy conducting superionic ceramics
A. Kežionis, T. Šalkus, A. Petraitis, J. Dudonis, G. Laukaitis, D. Milčius, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, and A.F. Orliukas 317 More in a new window/tab

Environmental physics

Variations of concentration of aerosol particles (<10 ?m) in Vilnius
D. Šopauskienė and D. Jasinevičienė 323 More in a new window/tab

Simulation of indoor ozone concentration
S. Byčenkienė, V. Valuntaitė, and R. Girgždienė 335 More in a new window/tab

Principles of optimal sampling for characterization of solid radioactive waste of the Ignalina Nuclear Power Plant
E. Maceika, V. Remeikis, L. Juodis, A. Gudelis, A. Plukis, R. Plukienė, G. Duškesas, and D. Baltrūnas 341 More in a new window/tab

TURINYS

Atomai ir molekulės

Universalus potencialas kvazireliatyvistinėms radialiosioms orbitalėms
P. Bogdanovičius, A. Bernotas, A. Rinkevičius 253 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Protonais švitintų Si darinių voltfaradinės charakteristikos ir jų dažninės bei temperatūrinės priklausomybės
S. Sakalauskas, R. Pūras 261 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cd0,7Mn0,3Te kristalų liuminescencija magnetiniame lauke: linijos plotis, Landau kvantavimas ir krūvininkų efektinė masė
L. Barauskaitė, R. Brazis, V. Ivanov, M. Godlewski 267 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cliffordo algebros taikymas sukinių savybių analizėje puslaidininkiams
A. Dargys 277 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Eksitoninės fotoliuminescencijos sustiprėjimas n+/i-GaAs dariniuose su silicio priemaiša
V. Kazlauskaitė, A. Sužiedėlis, A. Čerškus, J. Gradauskas, S. Ašmontas, J. Kundrotas 285 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Eksitoninių šuolių GaAs/AlAs kvantinėse duobėse su priemaišomis tyrimas
B. Čechavičius, R. Nedzinskas, J. Kavaliauskas, V. Karpus, G. Valušis, B. Sherliker, M. Halsall, P. Harrison, E. Linfield, M. Steer 291 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Netrūkios terahercinės spinduliuotės fotomaišiklių tyrimai
A. Urbanowicz, A. Geižutis, A. Krotkus 299 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų gaudyklės kaip krūvio pernašos būsenos erdvinėse įvairiatarpėse P3HT:PCBM saulės elementų struktūrose
V. Kažukauskas, M. Pranaitis, A. Arlauskas, M. Glatthaar, A. Hinsch 305 Daugiau – naujame lange/kortelėje

CeO2 su Gd priedu superjoninių keramikų Rentgeno spindulių fotoelektroniniai ir impedansiniai spektrai
T. Šalkus, V. Venckutė, E. Kazakevičius, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Kežionis, V. Kunigėlis, A.F. Orliukas 311 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Deguonies vakansijų pernašos ypatumai superjoninėse keramikose
A. Kežionis, T. Šalkus, A. Petraitis, J. Dudonis, G. Laukaitis, D. Milčius, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A.F. Orliukas 317 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Aerozolio dalelių (<10 ?m) koncentracijos Vilniuje kaita
D. Šopauskienė, D. Jasinevičienė 323 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Ozono koncentracijos patalpose modeliavimas
S. Byčenkienė, V. Valuntaitė, R. Girgždienė 335 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Optimalaus bandinių kiekio nustatymo principai charakterizuojant Ignalinos AE kietąsias radioaktyviąsias atliekas
E. Maceika, V. Remeikis, L. Juodis, A. Gudelis, A. Plukis, R. Plukienė, G. Duškesas, D. Baltrūnas 341 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 49, No. 4 (2009)

CONTENTS

Review

Semiconductor materials for ultrafast optoelectronic applications
A. Krotkus, K. Bertulis, R. Adomavičius, V. Pačebutas, and A. Geižutis 359 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Approximate description of decaying quasi-stationary state
A. Matulis and G. Kiršanskas 373 More in a new window/tab

Necessary conditions for equivalence with the special theory of relativity
A. Sfarti 383 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Addition of nucleophile to bent bonds of the carbonyl group
V. Gineitytė 389 More in a new window/tab

Ab initio calculations of crystal-field for actinide dioxides
G. Gaigalas, E. Gaidamauskas, Z. Rudzikas, N. Magnani, and R. Caciuffo 403 More in a new window/tab

Electron-impact double ionization of tungsten atoms and ions at low ionization stages
V. Jonauskas, S. Kučas, and R. Karazija 415 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Generation and amplification of ultrashort UV pulses via parametric four-wave interactions in transparent solid-state media
A. Dubietis, J. Darginavičius, G. Tamošauskas, G. Valiulis, and A. Piskarskas 421 More in a new window/tab

Thermal lens compensation in high average power diode pumped Nd:YVO4 laser using aspheric mirror
D. Stučinskas, A. Varanavičius, R. Antipenkov, M. Grishin, J. Kodz, A. Melninkaitis, and A. Vanagas 433 More in a new window/tab

Semiconductors

Ellipsometry of porous n-Si:(Ni, Co) structures
M. Treideris, I. Šimkienė, A. Rėza, and J. Babonas 439 More in a new window/tab

Electric field strength and temperature dependence of conduction relaxation in AlGaN/AlN/GaN 2D electron gas
L. Ardaravičius, O. Kiprijanovič, and J. Liberis 445 More in a new window/tab

Analysis of electrical and optical fluctuations of light-emitting diodes by correlation method
V. Palenskis, J. Matukas, and B. Šaulys 453 More in a new window/tab

Environmental physics

Numerical sensitivity study of irradiated nuclear fuel evolution in the RBMK reactor
R. Plukienė, A. Plukis, D. Germanas, and V. Remeikis 461 More in a new window/tab

Impact of krypton-85 beta radiation on aerosol particle formation and transformation
V. Ulevičius, D. Butkus, K. Plauškaitė, A. Girgždys, S. Byčenkienė, and N. Špirkauskaitė 471 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

The use of mineral magnetic parameters to characterize archaeological artifacts
R. Venkatachalapathy, A. Loganathan, N. Basavaiah, and C. Manoharan 479 More in a new window/tab

Volume table of contents - Vol. 49 (2009) 487

TURINYS

Apžvalga

Puslaidininkinės medžiagos ultrasparčiajai optoelektronikai
A. Krotkus, K. Bertulis, R. Adomavičius, V. Pačebutas, A. Geižutis 359 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Artutinis skylančios kvazistacionariosios būsenos aprašymas
A. Matulis, G. Kiršanskas 373 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Būtinos ekvivalentumo specialiajai reliatyvumo teorijai sąlygos
A. Sfarti 383 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Nukleofilo prijungimas prie karbonilo grupės bananinių jungčių
V. Gineitytė 389 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kristalinio lauko aktinidų dioksiduose ab initio skaičiavimai
G. Gaigalas, E. Gaidamauskas, Z. Rudzikas, N. Magnani, R. Caciuffo 403 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvikartinė volframo atomų ir pirmųjų jonų jonizacija elektronų smūgiu
V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija 415 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Ultratrumpųjų UV impulsų generavimas ir stiprinimas keturbange parametrine sąveika skaidriose kietakūnėse terpėse
A. Dubietis, J. Darginavičius, G. Tamošauskas, G. Valiulis, A. Piskarskas 421 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šiluminio lęšio kompensavimas asferiniu veidrodžiu diodinio kaupinimo didelės vidutinės galios Nd:YVO4 lazeryje
D. Stučinskas, A. Varanavičius, R. Antipenkov, M. Grishin, J. Kodz, A. Melninkaitis, A. Vanagas 433 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Porėtojo n-Si:(Ni,Co) darinių elipsometrija
M. Treideris, I. Šimkienė, A. Rėza, J. Babonas 439 Daugiau – naujame lange/kortelėje

AlGaN/AlN/GaN dvimačių elektronų dujų laidumo relaksacijos priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio bei temperatūros
L. Ardaravičius, O. Kiprijanovič, J. Liberis 445 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Koreliacinė šviesos diodų elektrinių ir optinių fliuktuacijų analizė
V. Palenskis, J. Matukas, B. Šaulys 453 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

RBMK reaktoriaus apšvitinto branduolinio kuro evoliucija: skaitinio modeliavimo jautrumas parametrams
R. Plukienė, A. Plukis, D. Germanas, V. Remeikis 461 Daugiau – naujame lange/kortelėje

85Kr beta spinduliuotės įtaka aerozolio dalelių formavimuisi ir transformacijoms
V. Ulevičius, D. Butkus, K. Plauškaitė, A. Girgždys, S. Byčenkienė, N. Špirkauskaitė 471 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Mineralų magnetinių parametrų panaudojimas archeologiniams radiniams apibūdinti
R. Venkatachalapathy, A. Loganathan, N. Basavaiah, C. Manoharan 479 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2009 m. 49 tomo turinys 487

2008 metai | 2009 | 2010 metai | Kiti